Regulamin

 

1.

Właścicielem sklepu internetowego www.narzedzia-aldom.pl jest firma Aldom - Technika Grzewcza i Sanitarna Marcin Piechowiak z siedzibą w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 57, NIP: 672-136-56-63, REGON: 320356551.


2.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, który jest udostępniony na stronach sklepu internetowego.


3.

Przyjęcie zamówienia do realizacji może wymagać potwierdzenia telefonicznego przez pracownika sklepu internetowego.


4.

Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).


5.

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „r.o.d.o.”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

6.

Administratorem danych osobowych Klienta podanych podczas rejestracji jest ALDOM Technika Grzewcza i Sanitarna Marcin Piechowiak. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których te dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem i zbierane jedynie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

7.

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym. Zatem jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze opcję odbioru osobistego zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 

8.

Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu:

 1. umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy (w tym wystawienia faktury sprzedaży) sprzedaży produktów oferowanych przez ALDOM Technika Grzewcza i Sanitarna Marcin Piechowiak za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.narzedzia-aldom.pl (art. 6 ust. 1 lit. (b) r.o.d.o.);
 2. marketingu własnych produktów, o ile Klient wyraził na to zgodę (zapis do newslettera).

 

                                     9.

W celu realizacji zamówienia oraz umowy sprzedaży zebrane dane osobowe Klientów mogą być przekazane do:

 1. wybranego przewoźnika lub pośrednika realizującego przesyłki na zlecenie Administratora - dotyczy to Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, kurierską lub do paczkomatu;
 2. podmiotu obsługującego płatności w Sklepie Internetowym – dotyczy to Klientów, którzy korzystają ze sposobu płatności elektronicznych / kartą płatniczą.

 

10.

W celu realizacji zamówienia i umowy sprzedaży Administrator może prosić Kupującego o podanie niezbędnych do tego danych, takich, jak:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres dostawy: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj,
 3. adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby firmy (o ile jest inny niż adres dostawy): ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj,
 4. adres poczty elektronicznej (adres mailowy),
 5. numer telefonu kontaktowego,
 6. nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta – gdy Klient nie jest konsumentem.

 

11.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody, jest jednak konieczne do rejestracji oraz zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, zatem do realizacji zamówienia. Klient nie musi podawać tych danych, jeśli nie chce korzystać z oferty Sklepu Internetowego – skutkuje to brakiem możliwości zawarcia umowy. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych każdorazowo wskazany jest w formularzu zakupu oraz jest do wglądu w powyższym Regulaminie Sklepu Internetowego.

  

12.

Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (np. w ramach gwarancji). Administrator dokonuje systematycznej kontroli oceny przydatności danych.

 

13.

Klient ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uaktualnienia oraz sprzeciwienia się ich dalszemu przetwarzaniu. Wszelkich zmian Klient może dokonywać za pośrednictwem swojego konta (użytkownicy zarejestrowani), pisząc na adres mailowy aldom.narzedzia@gmail.com lub na adres Administratora.

 

14.

Klient ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym do dnia 25 maja 2018 r., jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

15.

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które posiadają własną politykę prywatności, z którą uprasza się zapoznać. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego narzedzia-aldom.pl.

 

16.

Administrator dochowuje wszelkiej staranności w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym stosując niezbędne środki techniczne i organizacyjne, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

17.

Dla zachowania skuteczności działań podejmowanych przez Administratora, Klient zobowiązany jest do zachowania poufności loginu i hasła do witryny Sklepu Internetowego, a zatem nie powinien udostępniać tych danych osobom trzecim.

 

18.

Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych z wyjątkiem tzw. plików cookies („ciasteczek”).

Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi wysyłanymi przez Sklep Internetowy i przechowywanymi na Państwa komputerze. Zawierają one pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze strony Sklepu Internetowego i mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies pozostają i służą do przechowywania informacji takich jakich hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia Klientowi korzystanie z witryny Sklepu Internetowego.

 

19.

WARUNKI SPRZEDAŻY

Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji wymagane jest podanie adresu dostawy zamówionych produktów (dokładnie wyjaśniono to w Regulaminie oraz Polityce prywatności). Operator sklepu ma prawo nie zrealizować zamówienia budzącego wątpliwości lub nieprawidłowo wypełnionego (np. niewłaściwy numer telefoniczny lub niewłaściwy adres e-mail, pod którym potwierdzenie zamówienia nie jest możliwe). Zamówienia składane w Sklepie Internetowym www.narzedzia-aldom.pl realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

 

20.

JAK DOKONAĆ ZAKUPU?

Towary oferowane w naszym sklepie zostały podzielone na kategorie oraz podkategorie. Grupy towarowe wyświetlają się na stronie głównej sklepu. Klikając na konkretną kategorię towarów na głównej stronie sklepu można rozpocząć zakupy. Po kliknięciu na zdjęcie lub nazwę produktu, przejdziemy do szczegółowego opisu towaru.

Każdorazowe kliknięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” spowoduje dodanie towaru do koszyka. W przypadku produktu, gdzie jest możliwość wyboru, należy najpierw rozwinąć listę i wybrać pożądany wariant produktu, a następnie dodać go do koszyka. Poszczególne warianty mogą się różnić od siebie cenowo – cena będzie się zmieniać automatycznie po wybraniu pasującego wariantu.

Wyszukiwarka towarów pomaga znaleźć produkt na podstawie nazwy modelu towaru oraz symbolu.


W momencie gdy zakupy zostały zakończone i w koszyku znajdują się już wszystkie wybrane przez Państwa produkty konieczna jest akceptacja zamówienia. Przed dokonaniem zamówienia można jeszcze skorygować stan koszyka zmieniając po prostu liczbę zamawianych towarów, oraz kliknięciu przycisku PRZELICZ (ikona: dwie strzałki tworzące okrąg). Podczas wyboru opcji Koszyk następuje przekierowanie do logowania i formularza rejestracyjnego (w przypadku gdy są to nasze pierwsze zakupy w sklepie).

 

21.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dla zamówień realizowanych przedpłatą, maksymalny termin realizacji zamówienia, liczony od dnia potwierdzenia wpłaty do dnia wysłania towaru, najczęściej wynosi do 7 dni roboczych.

Za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i wszystkich świąt.
W przypadku otrzymania zamówienia na towar o ograniczonej dostępności lub spodziewanej dostawie, czas dostarczenia go klientowi jest wtedy indywidualnie uzgadniany listami elektronicznymi lub telefonicznie.

 

22.

W przypadkach szczególnych termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu (powyżej 7 dni). Każdorazowo Klient jest informowany o takim przypadku i ma prawo odstąpić wówczas od dalszej realizacji zamówienia.

 

23.

W wyjątkowej sytuacji zastrzegamy możliwość wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku braku towaru lub jego wycofania z rynku.

 

24.

ZWROT TOWARU

Klient ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania (decyduje data z listu przewozowego). W celu dokonania zwrotu niezbędne jest wcześniejsze potwierdzenie tego faktu. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym (w zapieczętowanym opakowaniu) i kompletnym (wraz z gwarancją, dokumentacją i akcesoriami dodatkowymi). Do paczki należy dołączyć również dowód zakupu i formularz zwrotu. Zwracany towar nie może nosić śladów używania ani nie może być w żaden sposób zniszczony. Koszty wysyłki zwrotnej pokrywa Klient.

 

25.

Nie wyklucza się możliwości produktów konfigurowanych indywidualnie lub sprowadzanych na specjalne zamówienie. W przypadku towarów, które Aldom Technika Grzewcza i Sanitarna uzna za nietypowe lub w przypadku pojedynczej transakcji, może być wymagana wpłata zadatku. Wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie. W przypadku zamówienia realizowanego z zastosowaniem zadatku termin na wywiązanie się z umowy wynosi 30 dni dla obu stron.

 

 26.

FORMY PŁATNOŚCI

Za zamówiony towar można zapłacić:

 1. przelewem bankowym.

 

 

 

27.

Wpłaty należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:

ALDOM TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA

ul. Szczecińska 57, 75-137 Koszalin

Nr konta: 90 1020 2791 0000 7502 0125 8276

                                                                                                    

 28.

KOSZTY I WARUNKI DOSTAWY

Koszt transportu wyliczany jest automatycznie przy zamawianiu towaru i zostaje podany do wiadomości kupującego.

Zamówione produkty dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty transportu zostały uzależnione od masy przesyłki (łączna masa towaru wraz z opakowaniem w kg), są automatycznie doliczane do wartości zamówienia.

Firmy kurierskie zazwyczaj dostarczają przesyłki w 24 do 48 godzin w dni robocze (w przypadku wysyłki w piątek, klient otrzymuje przesyłkę nie szybciej jak w poniedziałek).
W przypadku towarów o dużych gabarytach koszty przesyłki mogą być wyższe niż te wynikające z jej wagi. W takim przypadku skalkulujemy koszty przesyłki i przed jej nadaniem klient zostanie poproszony o akceptację.

 

29.

Zamówione produkty dostarczamy wyłącznie na terenie RP.

 

30.

Sprawdzenie towaru w obecności kuriera jest obowiązkowe. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z firmą Aldom Technika Grzewcza i Sanitarna - pracownik sklepu udzieli wskazówek jak prawidłowo wypełnić protokół szkody. Spisanie protokołu szkody w obecności kuriera jest obowiązkowe. Oprócz spisania protokołu, obowiązkowe jest wpisanie w uwagach na liście przewozowym - "przesyłka uszkodzona - spisujemy protokół". Sprawdzenie towaru następuje po podpisaniu listu przewozowego.

 

31.

Jeśli przesyłka wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej nie zostanie odebrana przy pierwszej próbie dostarczenia, Klient zobowiązany jest do pokrycia dodatkowych kosztów dostarczenia towaru za każdą następną próbę i koszty przechowywania paczki.

 

32.

Towar dostarczany jest wraz z dokumentem gwarancyjnym oraz z fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.

 

33.

Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. W przypadku, kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna producenta naprawy gwarancyjne dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy są podawane na karcie gwarancyjnej. W razie potrzeby służymy poradą dotyczącą realizowania gwarancji.

 

34.

W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

 

35.

Treść Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.